Mars online
01:00
2016.11.14 IMDb: 7.5
Narcos online
00:49
2015.08.28 IMDb: 8.9
Eva online
01:34
Eva
2015.03.13 IMDb: 6.7
Betibu - Egy gyilkosság nyomában online
01:40
2014.04.03 IMDb: 6.3
Combustión online
01:39
2013.04.26 IMDb: 5.8
Vizsga gyilkosságból online
01:46
2013.01.17 IMDb: 6.3
Invader online
01:39
2012.11.30 IMDb: 5.7